KEEP OUR CHILDREN SAFE

Danie van Loggerenberg from Toys for Africa shared his passion for the safety of children with us:

We have various Child Protection Weeks across the country coming up.

In summary, we visit schools with the local SAPS and children are told how to be safe inside and outside of the school. Anti-bullying is a widely discussed topic, along with not walking home alone, taking sweets from strangers, inappropriate touching, etc. For the high school, we shift focus to cyber-bullying and drugs, while also having more intense discussions around inappropriate touching.

From personal experience of parental alienation, we touch on this subject too.

We meet roughly 60 000 plus children during these Child Protection Weeks. I believe the opportunity is there to encourage children to come forward and tell us about either parent not being part of their lives, for whatever reason.

After an incident that occurred at Valhalla Primary, we were invited to speak to the children there. It was encouraging that some children came forward after we spoke to them.

After a separation period due to parental alienation, my children have been back for 3 years. This happened after some corruption, blackmail, bribery and falsified reports, locked court files, etc. Due to these circumstances, I have not been as active, as back when I fought my “battle”. Research back then showed an alarming percentage of children that were unfortunately withheld from contact with an able and willing parent without any reason.

Of the 60 000 children we will meet, I believe over 6 000 children suffer this terrible emotional abuse.

At Toys for Africa, we are by no means limited or in any way forced to take hands with the SAPS and in the towns where we do not receive approval, we still meet the children. The reasons we approach the SAPS stations are countless. However, with regards to parental alienation, false Domestic Violence 116 orders are something we have been able to educate or rather share some insights on, with the SAPS.

The amazing stories are plenty:

An 8-year-old boy was forced by Parent A to lay a false claim against Parent B for sexual assault. He came forward and said it was all made up and that he missed Parent B.

A 13-year-old girl received a quad bike from Parent A for telling a social worker she did not want to see Parent B out of fear for Parent B. After 3 years of no contact, now being more mature and having a real emotional need for Parent B, she acknowledged that Parent A promised the gift for the testimony.

I’d love to take hands with you to protect and empower our children.

Contact Danie: danie@toysforafrica.org.za to collaborate.

To date, over 379 350 children have benefited from our Passion.

SUSTERS

Ek en my ma arriveer van die kraaminrigting. Laan is ‘n kleuter van twee.  “Kyk na jou Sussie”.  Laan hardloop kamer toe en gaan haal haar kosbaarste besitting, haar speel strykystertjie.  Sy wil dit vir my gee – ‘n gebaar wat haar liefde en aanvaarding wys.  Sy was nooit jaloers nie en het haar hele lewe lank als met my gedeel, sonder om ooit daaroor te kla.  My Ousus is so ‘n onbaatsugtige “gee mens”.

Ek sit kruisbeen op die kombuiskas.  My onderlip bewe.  Ons Ma het weer voldag begin werk.  Ek mis haar en die huil sit vlak in my keel.  Ek is baie Ma-vas vir ‘n kind van agt.  Laan kom in die kombuis in en met een swiep tel sy my van die kombuiskas op, abba my van kamer tot kamer en sing en hardloop en maak perdgeluide.  Die lawwigheid laat my lag.  Dan stop sy ‘n half papgedrukte sjokolade-trosie in my hand.  Die taai soetigheid vul my hele wese en troos tog ‘n bietjie.  “Mamma kom amper huis toe… en as sy sien jy het gehuil, gaan sy ook huil”. Sy vee ‘n traan van my wang af met haar regter wysvinger.  Sy, my Ousus, was nog altyd my anker.

Dit is twee jaar later… Sy is nou ‘n wyse dame van dertien.  Dit is Junie vakansie en snerpend koud in die Vrystaat.  Die ryp wys nog plek-plek wie is baas.  Ouma Dons en Mamma is doenig in die huis. “Vandag gaan ek jou leer waar babas vandaan kom”, kondig sy aan met ‘n stem wat gesag dra.  Vasgeknyp onder haar arm is Oom Jan van Elfen se boek.  Sy sleep twee tuinstoele nader en ons kry ons sit agter die hoenderhok. “Kom laat ons begin”… Sy lees en lees en ek gaap haar oopmond aan.  Na elke bladsy vra sy plegtig:  “Enige vrae?”  Die grootmense is salig onbewus van die seksvoorligtingklas wat agter die hoenderhok ‘n aanvang neem.   Twee jaar later sleep Mamma ook die einste oom Jan van Elfen boekie nader. ”Laan het my klaar geleer Mamma.”  “Wanneer?”  Mamma se mond hap borrels soos ‘n vis.  “Ek was tien”.  My Ousus was altyd my leermeester.

Ons is studente en geniet elke oomblik daarvan.  Laan woon in die kamer langs myne in die studentehuis en later in die koshuis.  Op ons af-middae klim ons in ‘n skuimbad en “Nice and Easy” ons hare. Ons eet slap tjips in die studentesentrum en “gee punte” vir die mansstudente wat verby gesuiker kom.  Goeie, sorgelose dae!

Nou woon ek op my eie.  Ek is eensaam en alleen.  Agter bakhande fluister vriende en familie “Oujongnooi”.  Ek word genooi na al wat ‘n kombuistee en babatee is, maar vir my is dit net een groot droogte  Ek smag na ‘n maat, maar die troubesigheid wil maar net nie gebeur nie.  Maat vind is deksels moeilik!  Dit is ‘n Sondagaand. Die depressiewe Sondagaand-gevoel het my in sy greep, en daar verbrand ek my aandete ook nog.  ‘n Klop aan die deur… Laan staan met ‘n bos sonneblomme in haar arms, want sy weet dit is my gunsteling blom.  Ek huil op haar skouer.  “Toemaar, als sal regkom”.  Sy het my altyd hoop gegee.

Drie jaar later kry ek ‘n teksboodskap van haar.  “Sus, ek het jou nommer vir een van my vrywilligers gegee en hy gaan jou bel vir ‘n koffie-afspraak. Sy naam is Robert. Moet nou nie hardekwas wees nie.  Gee die man ‘n kans.  Robert kan ‘n lekker tjommie vir jou wees”.    En dit is inderdaad so.  Na tien jaar van getroud wees met my Robert, kan ek inderdaad saamstem.  Hy is my beste Tjommie.  As my Ousus nie ingegryp het met haar praktiese raad en hulp nie, het ek seker vandag nog alleen op Sondae-aande gehuil en my aandete verbrand.

Ek is swanger met ons eerste baba. Oor twee weke word die Asjassie gebore.  Boeke beantwoord nie my vrae so mooi nie.  Ek peper Lanie met ‘n lysie van sestig vrae.  Alles van keisersnitprosedures, tot babaversorging, tot wanneer die asjas uit die huis gaan oor twee dekades.  Alles wil ek in een aand beantwoord kry.  En Laan sit geduldig en teug aan haar koppie koffie en verduidelik en wys en demonstreer totdat al die bang weg is.

Nou is ek en sy volwasse vroue met huis en kind en kraai en manliefies en honderde take elke dag.  Maar die kere wat ons kuier is dit soos ‘n tuiskoms.  Gebind met ‘n onsigbare band van jare se daar wees en meemaak met mekaar.  Dankie, Sus, vir jare se liefde en raad en deel van my lewe wees.  Ek is baie lief vir jou.

deur Henlie Holm

SISTERS

My mother and I arrive from the maternity home. Lanie is a toddler of two. “Watch your sister”. Lanie runs to the room and fetches her most precious possession, her toy iron. She wants to give it to me. A gesture that shows her love and acceptance. She was never jealous and shared everything with me all my life, without ever complaining about it. My elder sister is such a selfless “giving person”.

I sit cross-legged on top of the kitchen cupboard. My lower lip trembles. Our mother started working full day again. I miss her and the sob is in my throat. I am too attached to my mom for a child of eight. Lanie comes into the kitchen and with one swoop she picks me up from the kitchen cupboard. I ride piggy-back from room to room while she sings and runs and neighs like a horse. The silliness makes me laugh. Then she puts a half-melted chocolate in my hand for comfort. The sticky sweetness fills my whole being and comforts me a little. “Mom will be home any minute now … and if she sees you crying, she’ll cry too.” She wipes a tear from my cheek with her right index finger. She is my Big Sister, she has always been my anchor.

It’s two years later… She is a wise lady of thirteen now. It is June holiday and freezing cold in the Free State. It is still frosty in places. Grandma and Mommy are busy in the house. “Today I’m going to teach you where babies come from,” Lanie announces with a voice that carries authority. Pinched under her arm is Uncle Jan van Elfen’s book. She drags two garden chairs closer for us to sit on behind the chicken coop. “Come, let’s begin”… She reads and reads and I gape at her open-mouthed. After each page she solemnly asks: “Any questions?” The adults are blissfully unaware of the sex education class that commenced behind the chicken coop. Two years later, Mommy also approaches me with the same Uncle Jan van Elfen booklet… ”Lanie has already taught me, Mom.” “When?” Mom was astonished. “I was ten.” My Big Sister has always been my teacher.

We are students and enjoy every moment of it. Lanie stays in the room next to mine in the student residence. During our afternoons off we climb into the bubble bath and “Nice and Easy” our hair. We eat chips in the student centre and “give marks” to the male students who pass by. Lovely, carefree days!

I live on my own now. I am alone and lonesome. Friends and family whisper “Spinster” behind their hands. I am invited to every kitchen tea and baby shower, but I experience a continuous drought – finding a soul mate is difficult! It is Sunday evening and I have the Sunday night blues. I even burnt my dinner!  A knock on the door … Standing there with a bunch of sunflowers in her arms, is Lanie.  She knows this is my favourite flower. I cry on her shoulder. “Don’t worry, everything will be alright”. She has always given me hope.

Three years later I receive a text message from her. “Sis, I gave your number to one of my volunteers and he will call you for a coffee date. His name is Robert. Don’t be obstinate now. Give the man a chance. Robert can be a great chum for you”. And that is indeed the case. After ten years of being married to my Robert, I can concur. He’s my best Tjommie. If my sister had not intervened with her practical advice and help, I would probably still be crying by myself on Sunday evenings and burnt my dinner.

I’m pregnant with our first baby, due in two weeks. Books do not always provide the answers. Lanie is bombarded with a list of sixty questions. Everything from the ceasarian procedures to baby care to leaving the house over two decades. Everything must be answered in one night. Lanie sips her coffee patiently and gently explains and shows and demonstrates until all the fear is gone.

Now we are mature women with homes, husbands and kids and hundreds of tasks every day. The times we visit each other are like coming home. We are tied with an invisible bond of years of being there for one another. Thank you, Sis, for years of love and advice and being in my life. I love you very much.

by Henlie Holm

TEKKIE TAX 2019 TO THE CAMPAIGN

 INTRODUCTION

Tekkie Tax is an International Fundraising Campaign that was started in 2013.  Some of our biggest National Welfare Organisations in SA joined forces to conduct one BIG national fundraising campaign called International Tekkie Tax Day®.  Together we represent more than 1800 NGOs all over the country.

 History

Since its inception, the campaign raised nearly R40-million.  During the same time Tekkie Tax generated sponsored publicity of close to R60-million.  After the annual audit in October 2018, all profit was distributed to participating beneficiaries.

The project is supported by thousands of people, companies, SMMEs, NGOs & schools and we are thankful to each one for joining in the fun.  Thanks to them, this is quickly becoming the most significant national fundraising campaign in SA.

 HOW does it work?

Members of the public are asked to choose a Tekkie Tax sticker.  There are five different stickers available, each representing a beneficiary sector.  Depending on where your heart lies, you can choose which of the five sectors you would like to support and YES, you may choose more than one!

For 2019, you can buy your FDA approved, water-removable tattoo.

Next step is to buy a pair of our funky Tekkie Tax Shoelaces, called “Hickies”.  On 31st May, you can dress up or down (it really does not matter), but remember to wear your sticker or tattoo and your Mezzz-merised tekkies with the special new hickies.

Just to make sure that you have been properly Tekkie-tized, get a stunning black campaign T-Shirts (adult & kiddies sizes available).

 WHEN is International Tekkie Tax Day?

The next International Tekkie Tax Day is Friday, 31 May 2019.

 WHAT does it cost?

Sticker per sector – R10

Water-removable tattoo (FDA approved) – R10

Tekkie Tax badge – R15

Tekkie Tax Hickies – R40 a packet (including a sticker of your choice + VAT)

Tekkie Tax T-shirts – black campaign t-shirt – R100 adults and kiddies R80

Beanies – R100 (Black or lime green)

 WHAT are the five SECTORS from which I can choose my sticker?

Animals | Bring hope | Children | Disability | Education

Who are the NATIONAL NON-PROFIT ORGANISATIONS in each sector?

The fact that so many welfare organisations across a variety of service delivery fields are working together saves a lot of money and creates a fundraising platform for organisations that do not have the infrastructure to organise a campaign of this magnitude.

Animals

Various SPCA branches

Bring Hope

SAVF

Families SA (FAMSA)

Lifeline SA

Children

Child Welfare Organisations

SOS Children’s Villages

Disability

Epilepsy SA

Down Syndrome SA

Education

CANSA

WHAT DO YOU do on International Tekkie Tax Day?

Celebrate with us!

Put on your Tekkie Tax gear whether you are at work, at home or on holiday.  Show others where your heart lies.

Show that you have paid your “tax” and earned the right to wear your tekkies for the day!

Support the cause close to your heart visibly.

Get your family, friends, children, colleagues, boss, neighbours, service providers, rivalries … get them all to participate in International Tekkie Tax Day!  It is for a good cause after all.

Arrange your own Tekkie Tax Day event.  Take lots of pictures and share it with us on social media, making sure that we promote #YourCompany during the campaign.

Oh yes, don’t forget to have fun!

 Use our hashtags:

#TekkieTax

#TekkieTax2019

#SAVF

#SAVFChangingLives

#SAVFVeranderLewens

How to Donate?

Your donation has Tax Benefits

Ask Marietjie van der Spuy at SAVF 012 325 3920 or marketing@savf.co.za

 WHO are behind the scenes?

The Campaign is owned by NGO’s, managed by NGO’s for the benefit of the NGO’s.

The Tekkie Tax Campaign is a project of the Legacy through Charity Trust that is owned by SAVF, Epilepsy SA and Germa Hattingh.  All rights regarding the project shall remain the property of and are vested in The Legacy through Charity Trust including (but not limited to) the trademark, logos and copy related to the project.

Legal protection of the Campaign

We will protect our rights to this Campaign.

The Campaign is run by a Charitable Trust, called The Legacy though Charity Trust (LtC), registered with the Master of the South Gauteng High Court under registration number LT2455/2012, 116-048 NPO and PBO 0300541253, Vat no 4550267381.

 Board of Advisors

The Board of Advisors serves in advisory capacity regarding Tekkie Tax Campaign for the benefit of all parties involved.  The Board consist of individuals and organisations nominated by the Trustees.

 Conclusion

We encourage you to make use of the numerous opportunities available to raise funds and create awareness for your Organisation via the infrastructure of this project.  We are super excited about 2019 and look forward to serving you in the best possible way!!

2013 = R2.4 million

2014 = R4.8 million

2015 = R6.5 million

2016 = R8.4 million

2017 = R8.2 million

2018 = R9.1 million

2019 = ???????????

Total: R30.3 million over 6 years

2019 is in your hands … make it happen!!!

 SAVF Contact details

We are just on the other side of your telephone or computer. We would love to talk to you!!

Tel: 012 325 3920

Email: tekkietax@savf.co.za

 Banking Details for Tekkie Tax Products:

SAVF Hoofbestuur, ABSA 000 810 355, Branch Code 63 2005

Your Ref to be used on EFT payments: TT (Your name or Company name)

27 April – Freedom day – Vryheidsdag

 I have learned that a healthy self-esteem, confidence and perseverance are best acquired through modelling or mentoring.  I suppose this is the reason why Tata never really retired:

“For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.”  Nelson Mandela

Happy Freedom Day, let’s all do our part.

I often find myself asking soon-to-be retirees what they intend to do during retirement.  This often happens when I encounter a person with a unique skill and realise that this decision could change their future forever.  Some of these people may be uneducated, or worse may not comprehend the significance of education, in maintaining an active brain. I learnt from an article I once read that reading exercises the brain, in the same way that physical activity exercises the body.

I have come across under-privileged, less-skilled people, who are e.g. lacking in organizing skills and writing skills. However, these people also have stories to tell which others will learn from.  I have made use of public transport on a daily basis since the birth of my first child in 2015. Here I have met people who think they are insignificant and think they have nothing to offer this world. While listening to them I was amazed at the overwhelming obstacles they had to overcome with very few resources.  I have listened to the invaluable contributions they have made to their families or communities. I heard all of these stories on short bus rides.  I believe that someone like Oprah needs to hear these stories and broadcast it to the whole world.

I have learned that a healthy self-esteem, confidence and perseverance are best acquired through modelling or mentoring.  I suppose this is the reason why Tata never really retired:

“For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.”  Nelson Mandela

Happy Freedom Day, let’s all do our part.

Bridget Seabela

PARADOX OF LIFE – “Hulle het gekruip in my hart en ek het deel gevoel van die familie”.

Pretoria’s summer is scorchingly hot and 13 February was no exception.  The temperature was 30 degrees Celsius, but deep inside I was trembling. I was super cold and scared out of my wits.

Were these wild thoughts and feelings justifiable? Of course: a Mosotho girl in a predominantly white Afrikaans old age home – what was she thinking? Was it the right choice? It sounded like career suicide. Was she capable of making a difference in the older people’s lives, would they ever accept her? I think paranoia was setting in.

 Social work is my passion, I am dedicated to my work and very compassionate.

I love and respect all people, but my fear of the unknown kept singing me a song of self-doubt. This four letter word “fear” showed me all the possible things that could go wrong and most of the time I entertained it. Yes, I believed it.

Then, she said to me: “It is normal to be worried because people speak Afrikaans, but they are just like us and you have it in you to make a difference in their lives.” Those were Mrs Wie’s words, but my fearful voice said: “She does not know what she is talking about”. In hindsight, she had a point – she believed in me. Sometimes in life we need just that, a gentle push and someone whose faith in your abilities is much stronger than in your fears, to help you realize your true potential.

I allowed myself to take the road less travelled and to face my fears. I think choosing SAVF Margaretha Ackerman Old Age Home, was a blessing waiting to happen. This was one mission I had to successfully accomplish and with a little bit of faith in myself and the support of my practice lecturer, I was ready.

The Home warmly opened its doors to me and I never looked back. That is how that “cold” summer’s day gave way to the warmest winter of my life!

Opening the front door of the home, being met by the lovely and warm faces of Susan, Jurina, Mr Van Dyk and Mrs Botes, made the winter blues evaporate like snowflakes melted by the warm rays of the sun.

The gentle touch of Susan (supposed to warm my hands), the delightful Dezi, optimistic Mr De Meyer, my favourite artists Oom Johnny and Mrs Ashborne, Mrs Venter’s never-ending life lessons, the sweet melodies of Danie and the choir, and, the forever young Jan Hattingh! These are some of the people that made it worthwhile. “Hulle het gekruip in my hart en ek het deel gevoel van die familie”.

Yes, I laughed at Ntate Frans’s jokes till my tummy ached, we embraced each other and celebrated our achievements. But the pain of losing loved ones in the home was just as intense. The loving and generous soul of Elise, Mr Welthagen, who reminded me that the fear of the Lord is the beginning of wisdom and Jakkals who made me believe in love again. May your souls rest in peace.

I am hopping into spring with renewed energy, fearless and very self-confident, my life has been touched by angels in more than one way. I shall cherish this humbling experience for the rest of my life.

“Uiteindelik het ek ‘n gevoel gehad van ‘behoort’. I saw my life in colour, thank you SAVF!”

Ditlhare Mokhema

Student Social Worker, since qualified as Social Worker.

Extract from the “Kleur ‘n lewe – Colour a life” booklet, with real life stories from SAVF.

SAVF Recognises Human Rights Day – 21 March

What are human rights?

Human rights are the basic rights and freedoms that belong to every person in the world, from birth until death. They apply regardless of where you are from, what you believe or how you choose to live your life.

They can never be taken away, although they can sometimes be restricted – for example if a person breaks the law, or in the interest of national security.

These basic rights are based on shared values like dignity, fairness, equality, respect and independence. These values are defined and protected by law.

(South Africa’s Constitution – 1996)

“Human rights are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status.  Human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education and many more.  Everyone is entitled to these rights, without discrimination.” United Nations description.

What about responsibilities?

“I accept the call to responsibility that comes with the many rights and freedoms that I have been privileged to inherit from the sacrifice and suffering of those who came before me. I appreciate that the rights enshrined in the Constitution of the Republic of South Africa are inseparable from my duties and responsibilities to others. Therefore I accept that with every right comes a set of responsibilities”.

(A Bill of Responsibilities for the youth of South Africa – 2011)

At its inception SAVF was founded for the less privileged and vulnerable.  SAVF is still relevant as it advocates and supports the rights of the vulnerable, sometimes voiceless, and marginalized in society as beneficiaries.

In its Credo SAVF clearly outlines and emphasizes its belief in the ‘…dignity and potential of every human being.’  This is echoed in the newly adopted ethos:

 • SAVF supports non-discrimination which includes but is not limited to racism, sexism, gender equality, differently abled persons and age-ism, amongst others.
 • The organization supports and values the potential, contribution and well-being of its personnel, volunteers and beneficiaries.

The SAVF “Colour a Life” publication brims with stories of the effect of touching lives and treating them with dignity. Johan, a psychiatric patient, found a home in SAVF Ons Hulde Home for the Aged and after a struggle to adapt, he found happiness and everybody enjoys having him as part of the family.  The lonely, the homeless, alcoholics and people finding a meal in a dustbin, are described in this book, as finding company, family, peace and healing through SAVF services.

SAVF endeavours in various ways, be it via training, seminars and programmes, to ensure that personnel, volunteers and beneficiaries are empowered about their rights and responsibilities.

Bridget Seabela & Dr Blanché Verster

SOCIAL WORK MATTERS

The Fourth Industrial Revolution can be described as the advent of “cyber-physical systems”, involving entirely new capabilities for people and machines. The Fourth Industrial Revolution represents entirely new ways in which technology becomes embedded within societies and even our human bodies.

Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum, says:

‘I am a great enthusiast and early adopter of technology, but sometimes I wonder whether the inexorable integration of technology in our lives could diminish some of our quintessential human capacities, such as compassion and cooperation. Our relationship with our smartphones is a case in point. Constant connection may deprive us of one of life’s most important assets: the time to pause, reflect, and engage in meaningful conversation.

Therefore, irrespective of many changes in society awaiting us, the need for care, protection, warmth and comfort will not easily be replaced by artificial intelligence and robots.

As a profession, we are founded on ethical principles, norms and values.

As an organisation, we strive to serve children, families and the elderly who are dependent upon us.

As Social Workers and Social Auxiliary Workers we become the change makers in people’s lives and also the instrument to give people HOPE.

One of the pillars of a democracy is a vibrant civil society that influences the wellbeing of its citizens.

Social Workers are part and parcel of civil society and therefore need to be the conscience of society.

The late Minister Kadar Asmal once said:” If the constitution is the head of a country, welfare is the heart of a country.”

As SAVF, we honour every Social Worker and Social Auxiliary Worker who goes the extra mile and ensures that our mission is accomplished.

We salute you on Social Worker’s Day, 19 March 2019.

Marieta Kemp – Director Social Services

International Men’s Day

Fathers’ Network’s new patron will be introduced during a breakfast event on 19 November 2018 at SAVF in Pretoria. Bheki Langa of Bhekanani is a businessman and owner of the Tshwane Gospel Choir.

He has been building a legacy of being a mentor and father figure to many young, fatherless people. His appointment on this specific date is appropriate, since the theme of International Men’s Day 2018 is Positive Male Role models.

Another reason for celebration is the recent release of “The Guide to Restoration from Father-Pain.” It consists of 33 videos in which 7 Fathers’ Network Members guide the fatherless, mentors and professionals in the process of restoration. Find the guide on www.justdadit.co.za and www.famnet.co.za.

International Men’s Day has been celebrated since 1992 and is done so in over 70 countries world-wide. Together with millions of people, we’d like to celebrate the good, positive men and fathers in South Africa! The men and women in Fathers’ Network all over South Africa are passionate about empowering men to be good fathers and role models.

Fathers’ Network identified the following aspects of work regarding father absence and its respective members are involved in one or more of these matters:

 • Awareness of the importance of father involvement
 • Fatherhood Skills
 • Enabling change in gate-keeping by mothers
 • Empowering decision makers to enable father involvement
 • Restoration through therapy, counselling and life coaching
 • Mentor-ship
 • True masculinity
 • Change in policies
 • Addressing the effects of father absence such as drug and alcohol abuse, criminal activities, teenage pregnancies
 • Strengthening of families

In Bheki Langa’s words: “It is time that good news such as this is given priority in our media.” The work of Network members, including our new patron, appeals to the challenges and pain every person is confronted with every day.

You as the media are invited to attend this event. Contact Erna Rheeder, erheeder@savf.co.za or 084 3839 417.

SAVF’s year of service delivery 2017 – 2018 Changing lives…

“What counts in life is not the mere fact that we have lived.  It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead.” – Nelson Mandela

SAVF is celebrating 114 years of services in 2018.

Services are managed under the leadership of the National Executive Board, 5 NEB committees, 4 steering committees, 5 provincial committees and 87 local service managements.

SAVF is a national welfare organisation rendering widespread services in SOUTH AFRICA.

Facilities are located in 23 welfare districts and 337 urban areas, towns and communities, in

 • Gauteng
   • KwaZulu-Natal
 • Mpumalanga
   • Limpopo
 • North West.

Services from programmes and projects are not limited to the said provinces, but also extend to other provinces.

Services

Many numbers are given, but each one represents a person – a child, an adult or an elderly person with his or her unique circumstances and needs, reached and touched by SAVF.

Extensive services to 274 420 people were rendered from 178 facilities

 • 4 child and youth care centres
 • 32 early childhood development day centres
 • 38 social work offices
 • 4 shelters
 • 31 homes for older persons
 • 54 housing schemes for elderly / adults / youth
 • 15 community / service centres

Services include:

Early childhood development, child- and youth care centres, foster care, safe homes, child protection, preventative and therapeutic programmes, empowerment of teenagers and mothers and fathers, family care, community programmes such as empowerment, skills development, poverty eradication, HIV programmes, employee health and wellness, luncheon clubs, home support services and more.

Services towards HIV /Aids calculated to 4286 persons.

Projects are usually presented in the short term and include the following:

Awareness campaigns, feeding schemes, child protection week, Tekkie Tax, Mandela day, the celebration of specific national and international days such as Youth Day, holiday projects, campaigns for older persons, and 16 Days of activism against abuse of women and children.

Tekkie Tax

“Leaving a little sparkle” by means of increased Tekkie Tax activities and fundraising led to awareness and support. SAVF is proud to be part of this initiative and especially the B-sector, BRING HOPE.

Charity shops

Eight charity shops are operational, however, more facilities undertake actions such as informal second-hand sales and planting and utilisation of vegetable gardens.

Affiliates

Six organisations are officially affiliated with SAVF and were assisted as emerging organisations:

 • Millennium Home of Hope, Foster care – Witrivier, Mpumalanga
 • Mali Martin/Polokegong Centre – Bronkhorstspruit and Cullinan, Mpumalanga
 • Distinct Orphan Care – Refilwe, Mpumalanga
 • Lesedi Bokamoso – Mamelodi, Gauteng
 • Tipfuxeni support and skills development centre – Oskraal, North West
 • The New Baengele baMorena – Maubane, Gauteng

Several other organisations were assisted in an informal manner and for shorter terms.

Would you like to become involved?

Please join SAVF and use your skills on SAVF local management level or by means of other assistance, fundraising or practical tasks that suit you.

It will have special meaning for the SAVF and could enrich your life as volunteer.

Nelie Viljoen-Toet

Manager Social Services